กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย (ZOOM เต็มวัน) / Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

-


ความสำคัญ

          การทำงานจัดซื้อจัดหามีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน นักจัดซื้อจึงต้องมองให้ครอบคลุมตลอด
ทั้งซัพพลายเชน หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ อีกทั้งจะเข้าใจที่มาของความเสี่ยง และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อให้กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อสัมมนา

  1  ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง (Misunderstanding on the Risk)

  2  นิยามที่ถูกต้องของความเสี่ยง (Risk Definition)

  3  ความหมายที่ถูกต้องของการบริหารความเสี่ยง (What is Risk Management)

  4  หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

      (Principle and Process in Risk Management)

  5  ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

      (Steps in Strategic Risk Management)

  6  หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  7  ประเภทความเสี่ยง (Types of Risk)

  8  ทฤษฏีความเสี่ยง (Risk Theory)

  9  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

10  การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Tools for Risk Assessment)

11  กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสินค้าและบริการแต่ละประเภท

       (Strategic Risk Management in Various Types of Products and Services)

12  การบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อในซัพพลายเช่น

       (Purchasing Risk Management in Supply Chain)

13  ตัวการที่สร้างความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดหา

      (Causes of Risk in Purchasing and Supply)

14  แนวโน้มความเสี่ยงของงานจัดซื้อและซัพพลายในอนาคตอันใกล้   

      (Future Trends of Risk in Purchasing and Supply)

15  การสรุปและวัดผลสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง

       (Risk Management Success Performance Report)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 48
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 49
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 50
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 51
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 52
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 53
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 54
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 55
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 56
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 57
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 58
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top