การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล (ZOOM เต็มวัน) / Global Strategic Sourcing Option

-


วัตถุประสงค์ 

                 การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว 

เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้ 

การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

 

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 

1. การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร 

    (What is strategic sourcing?) 

 2.   9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ 

    (Nine steps in commodities execution process) 

3. ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix 

4. การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy 

    (Sourcing strategy setting) 

5. การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ 

    (Concepts of TCO and Priceberg) 

6. ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM), 

    Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation 

7. การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ (Various types of bidding) 

8. ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

9. ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts 

10. การรายงานผล และการจัดทำ Checklist , Briefing Book

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top