ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ (ZOOM เต็มวัน) / Arming the new-coming Purchasers

-


      นักจัดซื้อหน้าใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่รุ่นพี่ทำไปซะทุกอย่าง

หากไม่แตกต่างก็ไม่โต ลืมตาอ้าปากไม่ได้ซักที เพราะอะไรๆก็ตามที่รุ่นพี่ให้ทำ

ดังนั้น นักจัดซื้อหน้าใหม่ที่อยากเก่ง ต้องรู้ลึกและนำมาใช้ได้จริง และสามารถ

รายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่ตัวเองและองค์กร

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 - 16.00 น.)

1. การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย

2. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model)

     ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ

4. กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)

5. การการจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

6. การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis การสอนวิธีทำ Spending analysis

7. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

วิทยากร


คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 20
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 22
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

  

 

Scroll to Top