กฏหมายการควบคุมการนำเข้า ส่งออก / International Trade Control Laws

-


วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายการค้าระหว่งประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายเลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กับคู่ค้าของตนเอง และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงขัอดีข้อเสียของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

กอปรทั้งให้สามารถนำหลักการที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ในการค้า

การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการสัมมนา - (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

1. ความสำคัญของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

2. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

3. สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และข้อควรระวัง

4. กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

5. การทำความเข้าใจ และความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2020)

    เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำสัญญาซื้อขาย

      - ความเป็นมาของ Incoterms

      - การบังคับใช้ของ Incoterms

      - สิ่งที่ Incoterms ไม่ครอบคลุมไปถึง

      - หลักการของ Incoterms ® 2020

      - ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับใน Incoterms ® 2020

      - การจัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้า และการประกันภัย ภายใต้ข้อบังคับของ Incoterms ® 2020

6. การชำระเงินระหว่างประเทศและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (Method of Payment and Risks)

      - Letter of Credit   

      - Bill for Collections     

      - Clean Collection                             

      - D/P (Documents Against Payment)

      - D/A (Documents Against Acceptance)         

      - Pre-Payment by T/T               

      - Post Payment by T/T (Open Account-O/A)

7. หนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต กับการค้ำประกัน

8. สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) และอายุความตามสัญญาทรัสต์รีซีท

9. แนวทางการใช้งาน Letter of Credit กับการค้าระหว่างประเทศ

10. ใบตราส่งสินค้า และเอกสารการขนส่ง

      - ประเภทของใบตราส่งสินค้า

      - เอกสารการขนส่งอื่นที่มิใช่ใบตราส่งสินค้า

      - ใบตราส่งสินค้าเป็นใบรับของ หรือใบรับสินค้า

      - สิทธิหน้าที่ของผู้ส่งสินค้า

11. พระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล พุทธศักราช 2534

วิทยากร


คุณมนตรี ยุวชาติ

ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ : ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top