การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Strategic Planning in Purchasing

-


ความสำคัญ

 

     "การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงานของนักจัดซื้อ

 

หรือฝ่ายจัดซื้อมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ

 

และประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

 

ในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง "นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อ"จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กร

 

ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของ

 

งานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที การวางแผน

 

กลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด

 

หัวข้อสัมมนา

 

 1. ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์

 

 2. ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

 

 3. กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์

 

 4. การกำหนด Vision, Mission, Core value

 

 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

 6. ทำความรู้จักกับ Value Chain

 

 7. SWOT Analysis

 

 8. ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์

 

 9. กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

 

10. แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)

 

11. Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 

12. ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ (Purchasing KPIs)

 

13. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan)

 

14. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 18
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 19
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 22
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

  

Scroll to Top