การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Work Shop)

-


ความสำคัญ

             ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีระบบบัญชีและภาษีที่ยุ่งยากที่สุด เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งนอกจากปัญหาในการรับรู้รายได้ทางบัญชีแล้ว ทางภาษีก็มีความขัดแย้งกันในรายละเอียดหลายประการ ยิ่งกว่านั้นยังมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายเรื่อง

             ในฐานะนักบัญชีของธุรกิจนี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ในทุกประเด็น เพื่อการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆทุกตัวที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อาคารชุด ที่ดิน ฯลฯ

          - ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าที่ดิน สำนักงาน อาคาร ศูนย์การค้า คลังสินค้า ฯลฯ

          - ธุรกิจสวนเกษตร

2. ระบบบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          - ระบบเอกสาร

          - สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          - หลักการบันทึกบัญชี

          - ระบบการจัดทำรายงาน

          - ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

3. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. การรับรู้รายได้ทางบัญชี

          - การคำนวณรายได้และกำไรขั้นต้น

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้

5. บัญชีเกี่ยวกับต้นทุน

          - การเก็บข้อมูลต้นทุนโครงการ

          - การคำนวณหาต้นทุน

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน

6. รายการค่าใช้จ่ายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ

7. การปรับปรุงและปิดบัญชี

8. การจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี

          - งบทดลอง

          - การจัดทำงบการเงิน

          - เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน

          - การจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน

9. การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวการการเฉลี่ยภาษีซื้อ

10. ภาษีอากรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ จากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย

          - หลักเกณฑ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

          - การวางแผนทางภาษี และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี

          - ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ

          - วางแผนเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

11. การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นันแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์

12. หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับเกี่ยวกับการแยกสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์กับ...

          - รับเหมาก่อสร้าง

          - รับจ้างตกแต่ง

13. การบันทึกบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีเกี่ยวกับการขายฝาก

14. ภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

          - อัตรา

          - วิธีการ

          - การบันทึกบัญชี

15. Work Shop…

          - การบันทึกบัญชีรายได้ การตรวจสอบเอกสารก่อนบันทึกบัญชี

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนโครงการ

          - การวิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหาร

          - ปรับปรุง ปิดบัญชี และออกเงินการเงิน

          - การคำนวณการเฉลี่ยภาษีซื้อ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 31
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 32
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 33
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 34
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 35
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 36
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top