การจัดบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งระบบ (Work Shop)...(คอร์ส 2 วัน)

-


ความสำคัญ

      ระบบการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของมีความพิเศษกว่าธุรกิจอื่นเพราะไม่มีตัวสินค้าเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ทำการบันทึกบัญชี ต้องมีหลักการทางมาตรฐานการบัญชีที่แม่นยำและรอบรู้ ในระบบภาษีทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ

       สถาบันได้เล็งเห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้รวบรวมประเด็นต่างขึ้นมาเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญต่างๆ

 

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1

1. ความเข้าใจเรื่องบัญชีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2. ระบบบัญชีของธุรกิจก่อสร้าง

          - ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          - ระบบเอกสาร

          - สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          - หลักการบันทึกบัญชี

          - ระบบการจัดทำรายงาน

          - ภาษีที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การรับรู้รายได้

4. เกณฑ์การคำนวณต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

5. เกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่าย

6. การคำนวณกำไรขาดทุนของกิจการก่อสร้าง

7. การจัดทำงบการเงินของธุรกิจก่อสร้าง

8. การบันทึกบัญชีในธุรกิจก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (Work Shop)

          - วิธีบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา

          - เฉลย พร้อมวิเคราะห์รายการและข้อผิดพลาด

 

วันที่ 2

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลของธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ จ่าย ของธุรกิจก่อสร้าง

3. ภาษีอากรแสตมป์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ

4. การวางแผนและการคุมต้นทุนของธุรกิจก่อสร้าง

5. Work Shop…

          - การบันทึกบัญชีสินค้า รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

          - การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์

          - เฉลย วิเคราะห์รายการ และการแก้ปัญหาจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด

6. การบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (Work Shop)

          - วิธีบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ

          - การกำหนดขั้นความสำเร็จของงานในลักษณะต่างๆ

          - การปิดบัญชีสิ้นปี

          - เฉลย วิเคราะห์รายการ และการแก้ปัญหาจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 26
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

5,400+VAT378 = 5,778 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 162 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top