การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง (Work Shop)

-


คอร์สเข้มข้น
- ทำความเข้าใจในหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
- สรุปกฎหมายภาษี กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- เน้นลงมือปฏิบัติบันทึกบัญชี การตรวจสอบเอกสารการค้า

ความสำคัญ
      ระบบการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของมีความพิเศษกว่าธุรกิจอื่นเพราะไม่มีตัวสินค้าเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ทำการบันทึกบัญชี ต้องมีหลักการทางมาตรฐานการบัญชีที่แม่นยำและรอบรู้ ในระบบภาษีทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ

       สถาบันได้เล็งเห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้รวบรวมประเด็นต่างขึ้นมาเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญต่างๆ

หัวข้อสัมมนา

1. ความเข้าใจเรื่องบัญชีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2. ระบบบัญชีของธุรกิจก่อสร้าง

          - ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          - ระบบเอกสาร

          - สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          - หลักการบันทึกบัญชี

          - ระบบการจัดทำรายงาน

          - ภาษีที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การรับรู้รายได้

4. เกณฑ์การคำนวณต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

5. เกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่าย

6. การคำนวณกำไรขาดทุนของกิจการก่อสร้าง

7. การจัดทำงบการเงินของธุรกิจก่อสร้าง

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ จ่าย ของธุรกิจก่อสร้าง

9. ภาษีอากรแสตมป์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ

10. การวางแผนและการคุมต้นทุนของธุรกิจก่อสร้าง

11. Work Shop…

          - วิธีบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา

          - เฉลย พร้อมวิเคราะห์รายการและข้อผิดพลาด

          - วิธีบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ

          - การกำหนดขั้นความสำเร็จของงานในลักษณะต่างๆ

          - การปิดบัญชีสิ้นปี

          - เฉลย วิเคราะห์รายการ และการแก้ปัญหาจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 29
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 30
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 31
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 32
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

 

Scroll to Top