การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

-


เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบ

    และบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการสัมมนา

1. คลังสินค้า...เบืองหลังความสำเร็จของธุรกิจ

        - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

        - วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

        - การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

        - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

        - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. ขันตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

        - สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock

        - ผลประทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

        - ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule

3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลือนไหวของสินค้า

        - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

        - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

                + ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการออกแบบคลังสินค้า

                + หลักการ Use of Cube

                + การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

                + วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

        - แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                    (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)

                + หลักการ Length of Flow

        - หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

        - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

                + Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

        - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

        - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

        - การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต๊อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. Warehouse Management System (WMS)

        - WMS - IT Infrastructure

        - WMS - Real Time Radio Frequency / Barcode

        - กรณีศึกษาการใช้ WMS ในงานจริง

5. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

        - เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต๊อค

        - วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

        - การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต๊อค

6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

        - วิธีการสอบทวนสต๊อก (Stock Verification)

        - วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

วิทยากร


คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 79
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 80
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 81
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 82
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 83
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 84
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 85
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 86
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 87
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 88
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 89
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 90
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 91
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 92
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 93
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 94

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 95
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

รุ่นที่ 96
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 97
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

รุ่นที่ 98
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 99
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

รุ่นที่ 100
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 101
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

รุ่นที่ 102
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top