การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

-


เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบ

    และบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการสัมมนา

1. คลังสินค้า...เบืองหลังความสำเร็จของธุรกิจ

        - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

        - วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า

        - การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า

        - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ

        - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. ขันตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

        - สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock

        - ผลประทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock

        - ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule

3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลือนไหวของสินค้า

        - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

        - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

                + ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการออกแบบคลังสินค้า

                + หลักการ Use of Cube

                + การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

                + วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

        - แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

                + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า

                    (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)

                + หลักการ Length of Flow

        - หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

        - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

                + Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

        - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

        - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

        - การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต๊อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. Warehouse Management System (WMS)

        - WMS - IT Infrastructure

        - WMS - Real Time Radio Frequency / Barcode

        - กรณีศึกษาการใช้ WMS ในงานจริง

5. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

        - เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต๊อค

        - วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค

        - การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต๊อค

6. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

        - วิธีการสอบทวนสต๊อก (Stock Verification)

        - วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

7. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

วิทยากร


คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics & Supply Chain Management

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด(DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 55
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 56
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 57
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 58
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 59
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 60
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 61
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 62
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 63
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 64
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 65
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 66
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 67
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 68
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 69
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 70
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 71
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 72
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 73
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 74
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 75
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 76
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รุ่นที่ 77
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เซนต์เจมส์ (St. James Hotel) สุขุมวิท 26
ใช้เวลาเดินจาก BTS พร้อมพงษ์ 5 นาที (เข้าซอยสุขุมวิท 26)

รุ่นที่ 78
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top