ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

-


หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs

      -  NPAEs  บทที่ 4 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

      -  TAS      ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

2. ประเด็นทางบัญชีที่แตกต่างกัน PAEs/NPAEs

3. ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มักเกิดขึ้น

4. การแก้ไขรายการให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs

      -  NPAEs  บทที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

      -  TAS      ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี

      -  NPAEs  บทที่ 18 เรื่อง รายได้

      -  TFRS    ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

6. ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)
Scroll to Top