เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Non-Secret Issues in Purchasing Process

-


ความสำคัญ

การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์

ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

2. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

3. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

4. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

5. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ

6. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไหร่ (EOQ) จึงจะประหยัด

7. วิธีวิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

8. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

9. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่่างไรบ้าง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 10
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 11
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 12
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 13
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 14
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 15
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top