ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ / Purchasing Cost Saving Strategy

-


หลักการและเหตุผล

           การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป

เพื่อให้มั่นใจว่านักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้

ในระยะยาว สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปรต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุน

การจัดซื้อและว่าจ้าง ท่านต้องทราบว่าสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้น

มีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อ

องค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อการจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัดลำดับความสำคัญของ สินค้า-

วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหาที่เหมาะสมรวมทั้ง

ต้องกำหนสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้ เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

หัวข้อสัมมนา

1 วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้าง

2 วิธีเลือกยุทธศาสตร์การจัดซื้อและว่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ 

    แต่ละประเภท

3 สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้นักจัดซื้อแต่ละแบบให้ถูกต้อง

4 สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้ซัพพลายเออร์แต่ละแบบให้ถูกต้อง

5 การวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนด Supplier Relationship Management

6 การเลือก Supplier Relationship Management ให้เหมาะสมกับ 

   Supply Positioning Model

7 สรุปยุทธศาสตร์การลดต้นทุน

8 ตัวอย่างการลดต้นทุน

วิทยากร


คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ประสบการณ์

Purchasing Division Manager  

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 3
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 4
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 5
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 6
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 7
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 8
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 9
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 11
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 12
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 13
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top