ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ / Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

-


วัตถุประสงค์

    ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนการดำเนินการภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวคงไม่พอกับการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็มุ่งมั่นพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่ำ เพื่อธุรกิจสามารถดำรงอยู่ในตลาดซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

    แผนกจัดซื้อเป็นแผนกต้น ๆ ที่องค์กรหวังพึ่งพาในการลดต้นทุนสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้นกระบวนการจัดซื้อ ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่องค์กร และผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุน นักจัดซื้อต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นั้นคือ ซื้ออย่างไรให้ต้นทุนสินค้าต่ำ ภายใต้สภาพการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

หัวข้อการสัมมนา

1. การใช้ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ

2. ABC analysis วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อเลือกใช้เทคนิคการซื้อที่เหมาะสม

3. การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพือการลดต้นทุน

4. การบริหารจัดการผู้ขาย ผู้ให้บริการ สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ขององค์กร

5. เงื่อนไขของผู้ขาย เช่น MOQ, Packing size, Lead time ที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบ

6. จัดซื้ออย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบคงคลัง

7. ต้องการราคาสินค้าที่แข่งขัน แต่ต้องติดอยู่ในกับดัก การซื้อแบบกำหนดปริมาณของ supplier

8. การซื้อในแต่ละครั้งตาม MOQ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำ ทำให้มีปริมาณสต็อคเพิ่มขึ้น

9. ตัวอย่างการลดต้นทุน ที่ใช้ได้จริง

วิทยากร


คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ประสบการณ์

Purchasing Division Manager  

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 12
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 15
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 16
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 17
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 18
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 19
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 21
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top