เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (ZOOM เต็มวัน) / Tendering Techniques

-


ความสำคัญ

           ฝ่ายจัดซื้อมักมีปัญหาในการดำเนินการประกวดราคา ด้วยเพราะหน่วยงานภายในบาง

หน่วยงานไม่เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้อง หรือบางทีแม้แต่ฝ่ายจัดซื้อเองก็ยังสับสนในกระบวน

ประกวดราคาของตนเองบางครั้งฝ่ายจัดซื้ออยากเขียนขั้นตอนกระบวนการไว้ชัดเจนแต่มักไม่สำเร็จ

เพราะไม่ทราบแนวทาง( Guide line)ในการเขียนที่ถูกต้อง วิชานี้จะเป็น Guide Line ที่ถูกต้องให้กับ

ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการประกวดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรมากขึ้น

หัวข้อสัมมนา

1 การประเมินความคุ้มค่าก่อนประกวดราคา? (Bid or No bid)

2 รูปแบบและสไตล์ของการประกวดราคา (Type & Style of bidding)

3 วางแผนเพื่อการประกวดราคา (Prepare a bid plan)

เค้าโครงร่างข้อกำหนด (TOR; Term of Reference drafting)

ข้อแตกต่างการเขียน Spec กับการเขียน TOR (Specification vs TOR)

6 ตารางตรวจสอบขั้นตอนการประกวดราคา (Tendering check list)

7 ข้อกำหนดสำคัญๆในการประกวดราคา (Important terms & Conditions )

8 สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการร่างข้อกำหนด (Do & Do not in TOR drafting)

9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (Tendering committee setting)

10 ขั้นตอนในการปฏิบัติในการประกวดราคา (Tendering work instructions)

11 การรายงานและการขออนุมัติผลการประกวดราคา (Tendering result approval)

12 การทำสัญญาและบริหารสัญญา (Contracting Management)

13 การรายงานผลประโยชน์จากการประกวดราคา (Tendering benefits reporting)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 8
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 11
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top