บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

-


ความสำคัญ

             ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มักพบปัญหา

ทางด้านบัญชี ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการชำระภาษี การวางระบบบัญชีและภาษี

ที่รู้จริง อาจทำให้เสียภาษีมากเกินไป 

           ดังนั้นนักบัญชีต้องความรู้อย่างรอบด้านและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรุกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักของกฎหมายภาษีอากร

    ที่ต้องทำความเข้าใจ

2. รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี รายได้

    ตาม มาตร 65 ทวิ

3. ปัญหาทางบัญชีไม่ถือว่าเป็นรายได้ สรรพากรถือเป็นรายได้และต้องนำมา

    คำนวณกำไรสุทธิปลายปี เช่น

       - รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการ

       - การขายหุ้นให้กรรมการหรือผู้อื่น ต่ำกว่าราคาตลาด

       - รายได้จากการโอนสินทรัพย์ / รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว

       - รายได้ของบริษัทที่ได้รับ BOI กับรายได้ NON BOI

       - เงินยืม กรรมการ พนักงาน หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย และเงินทดรองกรรมการ

       - ขายทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ไม่ได้นำเป็นรายได้

3. แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (มาตรา 65 ตรี) มาบันทึกเป็นรายจ่ายได้

    โดยไม่ผิดกฎหมาย

       - ค่าน้ำมัน ค่ากีฬา ค่ารับรอง จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทในเครือ

       - รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานว่ามีผู้รับเงิน

       - ค่าของขวัญ วันเกิด เปิดกิจการ ปีใหม่ ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ

       - การคำนวณผลขาดทุนยกมาจากรอบบัญชีก่อนไม่เกิน 5 ปี

4. หลักการพิจารณา รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน กับรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

    ดำเนินงาน

5. การตีราคาทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น - ลดลง การ Write Off รายการทรัพย์สินที่สูญหาย

    หรือชำรุด

       - ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

       - ผลขาดทุนจากหนี้ระยะยาว

       - กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการคำนวณค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาให้เป็นไป

    ตามมาตรา 65 ทวิ (2)

7. ปัญหาในการตีความเรื่องของหนี้สูญที่สามารถจำหน่ายจากบัญชีได้

    ตามมาตรา 65 ทวิ (9)

8. ปรับปรุงบัญชี รายจ่ายเพื่อการศึกษา รายจ่ายเพื่อการสาธารณะประโยชน์ เพื่อการกีฬา

9. การนำผลขาดทุนจากรอบเวลาบัญชีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

10. วิเคราะห์รายการตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ที่ต้องนำมาบวกกลับหรือหักออกจาก

      กำไรสุทธิก่อนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. เทคนิคการปรับปรุงรายการ การปิดงบ และการคำนวณกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบบัญชี

12. ข้อควรระวังและปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

13. เทคนิคการกรอกแบบ ส.บช.3

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 45
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,400+VAT238 = 3,638 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top