ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญขี อบรม ZOOM เก็บ CPD ได้ ถึงสิ้นปี 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 / เวลา 18:07 น.

มาตรการช่วยเหลือด้าน

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

Scroll to Top