เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ (ZOOM เต็มวัน) / Negotiation for Modern Procurement & Supply

-


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 - เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

   ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหาย

   หรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้

 - เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้

   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - เพื่อเข้าใจวิธีเจรจาต่อรองเป็นทีม

 

หัวข้อการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  1. ปรับแนวคิดให้ถูกต้องเสียก่อนว่าการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพนั้น มิใช่การโต้วาที มิใช่การ

   เอาแพ้เอาชนะ มิใช่การพบกันครึ่งทาง และมิใช่แบ่งกันคนละครึ่ง หรือถอยคนละก้าว

  2. ทั้งเราและซัพพลายเออร์ต่างก็ทำธุรกิจ และเป้าหมายก็เหมือนกันคือต่างก็ต้องการกำไร

   จึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเจรจาต่อรองให้ชนะทั้งคู่ แบบที่เรียกว่า Win-win negotiation

  3. กลยุทธ์ในการยอมบางอย่าง เพื่อให้ได้บางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยน

  4. การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ มิใช่หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องราคาและเครดิตเทอม

   ยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถหยิบยกมาเจรจาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

  5. รู้ตัวหรือเปล่าว่าซัพพลายเออร์แต่ละรายมองเราแบบไหน

  6. ตัวอย่างในการเตรียมตัวและการทำการบ้านก่อนจะลงมือเจรจาต่อรอง

  7. การใช้คำถามแต่ละแบบในระหว่างการเจรจาต่อรอง

  8. ในระหว่างการเจรจาต่อรอง ต้องฟังอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ

  9. ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละช่วงของการเจรจาต่อรอง

10. กลยุทธ์ในการโน้มน้าวจูงใจ

11. จัดทีมเจรจาอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพ

12. ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 178
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 179
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 180
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 181
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 182
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 183
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top