บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)...(2 วัน)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:12ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:12ชม.)


ความสำคัญ

           ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์

นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี

เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

อย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้

            สถาบันมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ

 

หัวข้อสัมมนา

 

เนื้อหาสัมมนา วันแรก

1. ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนควรทราบเพื่อการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

       - ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

       - ความหมายและการจำแนกประเภทต้นทุน

2. ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์

       - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)

       - ต้นทุนแรงงานทางตรง (Direct Labor)

       - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead)

3. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

       - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต

       - ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ

4. ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)

       - ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต

       - ข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนช่วงการผลิตและระบบต้นทุนงานสั่งทำ

       - การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุนการผลิต

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต

5. ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร (Cost - Volume - Profit / CVP)

      - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร

      - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณและวิเคราะห์ C V P

 

เนื้อหาสัมมนา วันที่สอง

6. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs)

       - การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน

       - มาตรฐานในอุดมคติหรือมาตรฐานปรกติ

       - ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย

       - การวิเคราะห์ผลต่าง (Variances from Standards)

       - รายงานผลต่าง (Variances Report)

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง กำหนดต้นทุนมาตรฐานและวิเคราะห์ผลต่าง

7. ต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing)

       - การแบ่งสรร (Allocation Base)

       - ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนกิจกรรมและการวิเคราะห์กิจกรรม

       - ประโยชน์และข้อจำกัดของการคำนวณต้นทุนกิจกรรม

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคิด คำนวณ ต้นทุนกิจกรรม

8. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

       - แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

             - ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (Relevant Cost)

             - ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost)

             - ต้นทุนจม (Sunk Cost)

       - การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Incremental Analysis)

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การรับคำสั่งซื้อในราคาพิเศษ

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้าจากภายนอกหรือผลิตเอง

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การขายสินค้า ณ จุดที่ผลิตเสร็จหรือนำไปผลิตต่อ

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเดิม

             - การตัดสินใจ เลิกผลิตสินค้าหรือยุบแผนกที่ไม่ทำกำไร

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 99
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี
(ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฯ ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 100
เริ่ม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

7,400+VAT518 = 7,918 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 222 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top