สวัสดีปีใหม่ ปี 2566

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
25
ก.พ.
2566
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
2
09
มี.ค.
2566
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
3
09
มิ.ย.
2566
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
4
13
ธ.ค.
2566
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
16
ก.พ.
2566
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
6
16
มี.ค.
2566
การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร / Accounting and Financial for Executive
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
7
26
เม.ย.
2566
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
8
28
ก.พ.
2566
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
9
21
ก.พ.
2566
ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
10
23
ส.ค.
2566
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
11
20
ธ.ค.
2566
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
12
27
เม.ย.
2566
BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
13
27
ต.ค.
2566
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
14
28
ม.ค.
2566
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
15
22
ก.พ.
2566
TFRS for NPAEs 2566 สรุป 17 บทแก้ไข 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ (ราคาพิเศษ ZOOM 1,500 บาท)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
16
24
ก.พ.
2566
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
17
13
ธ.ค.
2566
ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -

 บทความ

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top