ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
07
มี.ค.
2567
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
2
17
ต.ค.
2567
ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
3
09
ก.พ.
2567
การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Work Shop)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
4
08
ก.พ.
2567
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost Workshop) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
5
09
ก.พ.
2567
ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
6
18
ธ.ค.
2567
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
7
16
ก.พ.
2567
การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets & Depreciation)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
8
22
ส.ค.
2567
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
9
16
ก.พ.
2567
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Work Shop)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
10
17
ธ.ค.
2567
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
11
15
ก.พ.
2567
การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร / Financial Statements and Financial Analysis
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
12
25
ต.ค.
2567
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
13
27
ม.ค.
2567
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
14
28
ก.พ.
2567
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
15
26
มิ.ย.
2567
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
16
22
ก.พ.
2567
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
17
28
ก.พ.
2567
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -

 บทความ

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top