ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมและสัมมนา ด้านการบัญชี-ภาษีอากร ด้านการจัดซื้อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
11
ธ.ค.
2564
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (I) / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
2
12
พ.ค.
2564
เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
3
12
พ.ค.
2564
เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
4
13
พ.ค.
2564
การคำนวณและการบันทึกภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (INCOME TAXES)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
5
24
ส.ค.
2564
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
6
20
ก.ค.
2564
L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
7
15
พ.ค.
2564
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
8
15
พ.ค.
2564
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
9
19
พ.ค.
2564
เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
10
19
พ.ค.
2564
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
11
22
ธ.ค.
2564
INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
12
20
พ.ค.
2564
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
13
21
พ.ค.
2564
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
14
21
พ.ค.
2564
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
15
19
มิ.ย.
2564
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (II) / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
16
20
พ.ย.
2564
กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย / SALE PROMOTION
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
17
25
พ.ค.
2564
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
18
20
ส.ค.
2564
ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
19
27
พ.ค.
2564
เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
20
27
พ.ค.
2564
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 

 บทความ

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top