สวัสดีปีใหม่ ปี 2565

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
06
ต.ค.
2565
ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
2
07
ธ.ค.
2565
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
07
ต.ค.
2565
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
4
10
ต.ค.
2565
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
11
ต.ค.
2565
ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
6
14
ต.ค.
2565
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
7
19
พ.ย.
2565
การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
8
15
ต.ค.
2565
กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย / SALE PROMOTION
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
9
17
ต.ค.
2565
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
10
18
ต.ค.
2565
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
11
18
ต.ค.
2565
INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกภาษีเงินได้ (TAS 12)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
12
19
ต.ค.
2565
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
13
19
ต.ค.
2565
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต / อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
14
20
ต.ค.
2565
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
15
20
ต.ค.
2565
การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
16
26
ต.ค.
2565
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
17
26
ต.ค.
2565
บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
18
26
ต.ค.
2565
การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
19
27
ต.ค.
2565
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
20
27
ต.ค.
2565
หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
21
27
ต.ค.
2565
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
22
29
ต.ค.
2565
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top