เก็บชั่วโมงการอบรมระบบ ZOOM ได้กิจกรรมอื่นๆ 6 ชั่วโมง มีคอร์สพิเศษ ! 800 บาท

ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง / ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง / ไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
09
ต.ค.
2564
เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
2
12
พ.ย.
2564
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
03
ธ.ค.
2564
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
4
20
พ.ย.
2564
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
5
18
ต.ค.
2564
ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
6
19
ต.ค.
2564
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
7
20
ต.ค.
2564
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
8
12
พ.ย.
2564
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
9
17
ธ.ค.
2564
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
10
16
ธ.ค.
2564
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
11
22
ต.ค.
2564
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
12
26
ต.ค.
2564
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
13
24
พ.ย.
2564
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
14
26
พ.ย.
2564
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
15
27
ต.ค.
2564
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
16
28
ต.ค.
2564
กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย / SALE PROMOTION
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
17
29
ต.ค.
2564
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
18
25
ธ.ค.
2564
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top