สวัสดีปีใหม่ ปี 2565

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
07
ก.ค.
2565
TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
2
11
พ.ย.
2565
เทคนิค การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
3
11
ก.ค.
2565
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
4
10
พ.ย.
2565
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
5
18
ก.ค.
2565
การจัดบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งระบบ (Work Shop)...(คอร์ส 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
6
20
ก.ค.
2565
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
7
21
ก.ค.
2565
BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
8
22
พ.ย.
2565
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
9
16
พ.ย.
2565
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
10
17
ธ.ค.
2565
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (II) / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
11
23
ก.ค.
2565
เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
12
27
ก.ย.
2565
ครบเครื่องเรื่องบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
13
19
ต.ค.
2565
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต / อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
14
25
พ.ย.
2565
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
15
27
ก.ค.
2565
ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
16
29
ก.ค.
2565
เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
17
21
ก.ย.
2565
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top