สวัสดีปีใหม่ ปี 2565

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
23
ก.พ.
2565
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
2
14
ม.ค.
2565
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
3
17
ก.พ.
2565
INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกภาษีเงินได้ (TAS 12)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
4
10
มี.ค.
2565
ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
17
ก.พ.
2565
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
6
21
ม.ค.
2565
เทคนิค การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
7
22
ก.พ.
2565
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
8
22
ม.ค.
2565
เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
9
23
เม.ย.
2565
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (II) / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
10
26
ม.ค.
2565
บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
11
24
มี.ค.
2565
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
12
22
ก.พ.
2565
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
13
17
มี.ค.
2565
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
14
28
ม.ค.
2565
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
15
26
มี.ค.
2565
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top