สวัสดีปีใหม่ ปี 2566

ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
25
มี.ค.
2566
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
2
22
ก.พ.
2566
TFRS for NPAEs 2566 สรุป 17 บทแก้ไข 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ (ราคาพิเศษ ZOOM 1,500 บาท)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
3
15
มี.ค.
2566
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
4
14
ก.ย.
2566
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
5
23
ก.พ.
2566
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
6
18
พ.ค.
2566
รู้ครบจบภาษีสำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
7
09
มี.ค.
2566
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
8
17
มี.ค.
2566
TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”
  วิทยากร : อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต / อ.ศิริพร คันธนาลิต
  -
9
21
มี.ค.
2566
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
10
22
มี.ค.
2566
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
11
24
พ.ค.
2566
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
12
19
ก.ค.
2566
เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
13
24
มี.ค.
2566
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI พร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
14
26
พ.ค.
2566
บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
15
28
ม.ค.
2566
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
16
28
มี.ค.
2566
การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
  วิทยากร : อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต / อ.กมลพร อุปนิกขิต
  -
17
29
มี.ค.
2566
การบันทึกบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
18
18
ก.ค.
2566
การบันทึกภาษีเงินได้ ตาม TAS 12 และ NPAEs บทที่ 15 (INCOME TAXES)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -

 บทความ

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top