เก็บชั่วโมงการอบรมระบบ ZOOM ได้กิจกรรมอื่นๆ 6 ชั่วโมง มีคอร์สพิเศษ ! 800 บาท

ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง / ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง / ไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 ตารางสัมมนา

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top