โค้งสุดท้าย เก็บชั่วโมง CPD by ZOOM รับส่วนลดพิเศษ! 400-900 บาท

ด่วน....เก็บชั่วโมง CPD แบบ ZOOM ได้ถึงเดือนกันยายน เท่านั้น

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
08
ก.ย.
2564
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:2ชม. อื่นๆ:2ชม.)
2
10
ก.ย.
2564
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
20
พ.ย.
2564
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
4
14
ก.ย.
2564
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
5
03
ธ.ค.
2564
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
6
09
ต.ค.
2564
เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ (พร้อม ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี)
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
7
22
ต.ค.
2564
การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:2ชม. อื่นๆ:2ชม.)
8
22
ก.ย.
2564
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
9
26
พ.ย.
2564
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:2ชม. อื่นๆ:2ชม.)
10
24
พ.ย.
2564
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
11
29
ต.ค.
2564
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
12
25
ก.ย.
2564
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
13
28
ก.ย.
2564
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
14
28
ก.ย.
2564
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
15
29
ก.ย.
2564
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
16
29
ก.ย.
2564
ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top