ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
13
พ.ย.
2567
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (Work Shop) พร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
2
14
พ.ย.
2567
BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
3
31
ม.ค.
2567
บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
4
15
พ.ย.
2567
การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง (Work Shop)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
07
มี.ค.
2567
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
6
23
ม.ค.
2567
บัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Work Shop)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
7
26
ม.ค.
2567
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
8
19
ก.ค.
2567
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
9
26
ม.ค.
2567
รู้ครบจบภาษีสำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
10
24
ม.ค.
2567
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
11
27
ม.ค.
2567
การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing-Inventory Management & control for 5.0
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
12
30
ม.ค.
2567
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -
13
26
ม.ค.
2567
เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ / Professional inventory management and control techniques
  วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ
  -
14
23
ม.ค.
2567
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)
  -
15
30
ม.ค.
2567
การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -

 บทความ

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top